خانه » دسته‌بندی نشده » پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان

پايان نامه بررسي تاثير مديريت بر تعهد و عملكرد كاركنان
 

1 . ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
‎24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش
شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, 1376. 25, 25, ارزیاب مهارتهای
مدیریتی مورد … 27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی
کارکنان مجتمع فولاد اهواز, محمود عراقی, دکتر بهرام رنجبریان, 1377. 28, 28, بررسی
ساختار کانال …
 

2 . دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان
‎دانلود پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت
نظارت مالی وخزانه داری کل کشور یکی از عواملی که میتواند در تعهد سازمانی کارکنان.
… ارﺗﺒــﺎط ﻣﺸﺨــﺼﻲ ﺑــﺎ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ دارد و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ، ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ (شفیعی
، ۱۳۹۲).
 

3 . مقاله بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان با نقش میانجی …
‎پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان با https://www.civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_1062=بررسی-تأثیر-مدیریت-استعداد-بر-تعهد-کارکنان-با-نقش-میانجی-ارزیابی-عملکر…نقش میانجی ارزیابی عملکرد می باشد .بدین منظور پرسشنامه در میان نمونه متشکل از…[PDF]
 

4 . در ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣ – دانشگاه آزاد اسلامي واحد …
‎درواﻗﻊ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ. آن رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن، ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. در ﻣﻮﻓﻘﻴ ﺖ journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_66346224.pdfﻳﺎ ﺷﮕﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه. ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳ …… ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ، ﺗﻬﺮان. : اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﻟﻮي . اﻣﺎﻣﻲ، ﻓﺮﺷﺎد . (. 1383. ). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و دﻟﺒﺴ. ﺘﮕﻲ
ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﻴﻦ دﺑﻴﺮان. ﻣﺮد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ. آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.
 

5 . مدیریت استعداد – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تاثیر آن بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مدیریت+استعداد&topic…کارکنان می تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف
این مطالعه بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان
در معاونت بهداشتی استان گیلان بود. مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی-مقطعی می باشد
که از …[PDF]
 

6 . ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن
‎ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن.
رادﯾﻮ ورزش. ﻣﻬﺪي ﺳﯿﻔﯽ ﻧﻬﺎوﻧﺪي. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ … اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮي. ﺳﺎزﻣﺎن، رﺳﺎﻟﺘﻤﻨﺪي. ﺳﺎزﻣﺎن. اﺑﻌﺎدو ). دو
ﮔﺎﻧﻪ. ﺑﻬﺮه وري. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. (. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ) وﺟﻮد دارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه
وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. 66/0. وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮﺣﺪود. 44. درﺻﺪ ا. ز
ﺗﻐﯿﯿﺮات.
 

7 . پایان نامه های دانشجوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
‎شناسنامه پایان نامه های کارشناسی ارشد. – چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد … www.iausdj.ac.ir/research/Pages/thesis.aspxبررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان. چکیده. 88, محمد امین زاده. 13.
بررسی ارتباط بین …. بررسی تأثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سنندج. چکیده. 90, الهام خوشنود. 58. مقایسه
تطبیقی …[PDF]
 

8 . بخش 1 – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
‎19 فوریه 1999 … تأثیر. تعهد مديران بر تعهد سازمانی، رضايت شغلی. و عملکرد. کارکنان. نبی. اله.
دهقان. *. صمد فتحی. **. سمیه گرجامی. ***. حسین ولی. وند زمانی. ****. چکیده … ای برای
مديران. سازمان. ها. ی گوناگون برخوردار است. رفتار سازماني از اساسي ترين مباحث
سازمان و. مديريت است؛ که به بررسي و تحليل رفتار افراد و کارکنان در …
 

9 . بررسی نقش گردش شغلی بر تعهد شغلی و عملکرد کارکنان سازمان بنادر …
‎14 آگوست … رشته: مدیریت دولتی، گرایش تحول. مقطع:کارشناسی ارشد. سال دفاع: ۱۳۹۳. دانشگاه www.pmo.ir/…/بررسی-نقش-گردش-شغلی-بر-تعهد-شغلی-و-عملکرد-کارکنان-سازمان-بنادر-و-دریانوردی-کشورآزاد اسلامی، واحد بناب. چکیده: موضوع تحقیق حاضر بررسی نقش گردش شغلی با تعهد
و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. برای این منظور گردش
شغلی با مطالعه کتب، مقالات متعدد و کسب نظر کارشناسان امر، و طبق …
 

10 . پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن – سایت دانلود …
‎30 ژوئن … اﻣﺮوزه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و راﻫﮕﺸﺎی ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی payannamedl.ir/پایان-نامه-ﺑﺮرﺳﯽ-ﺗﺎﺛﯿﺮ-ﮐﯿﻔﯿﺖ-ز/ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن در ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در
 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS